Πολιτική για το Περιβάλλον

Περιβαλλοντική Δέσμευση Clever Net

Η απόφαση αυτή για πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 της Clever-net αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής που έχει χαράξει, αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος και της αποστολής της.

Η Clever Net στο πλαίσιο αυτό δεσμεύεται να υλοποιήσει και να τηρεί σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, εκφράζοντας εμφατικά τη δέσμευση της για τήρηση της νομοθεσίας, των προδιαγραφών του προτύπου αλλά και την αδιάκοπη προσπάθεια της για επίτευξη των στόχων που έχει θέσει και αφορούν στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Βασικοί στόχοι της είναι

  • 100% ανακύκλωση των υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν
  • Η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον λοιπών υλικών
  • Μείωση της ποσότητας και την επικινδυνότητας των παραγομένων αποβλήτων και διασφάλιση του απαραίτητου χειρισμού και της οικολογικής απόρριψή τους.
  • Εξοικονόμηση όσο αφορά στους φυσικούς πόρους μέσω της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.
  • Συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Παροχή κατάλληλης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους εργαζόμενους.
  • Συνετή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο των λειτουργιών της.

 

Προηγούμενο άρθροΠολιτική ποιότητας
Επόμενο άρθροΠολιτική για την υγεία και την Ασφάλεια